درخواست پیشنهاد فنی / مالی
 نوع درخواست:   پیشنهاد فنی       پیشنهاد فنی و مالی  
  مشخصات متقاضی
نام و نام خانوادگی :  *
نام شرکت یا موسسه کارفرما:  *
 نام قطعه یا محصول مورد نیاز: *
 زمینه فعالیت شرکت یا موسسه کارفرما: *
 مشخصات عمومی پروژه
 موقعیت جغرافیایی پروژه: *
 متراژ و زیربنای ساختمان: *
 وضعیت اجرای پروژه:         تعمیرات           احداث
 تعداد طبقات: 
 کاربری ساختمان و طبقات: 
 متراژ و نقشه اسکلت فلزی: 
 شرح درخواست:
اطلاعات و الزامات فنی( لطفا در صورت وجود پیوست گردد)
 نقشه های اجرایی:    ندارد دارد   پیوست:

 
 سایر توضیحات:          ندارد دارد پیوست: