ملات M1


دوغاب ضد حریق M1 شـرکت HBT ،ملاتی بر پایه سـیمان می باشـد که بر اسـاس  اســتاندارد 1-EN998-DIN در دســـته ملات هاي کلاس IV CS قرار می گیرد. 2 این ملات به منظور ایجاد اســــــتحکام در زیر لایه قبل از اجراي ملات هاي M2 و M3 بر روي سطح پاشیده می شود. این محصـول که در بســته بندي 25 کیلوگرمی  عرضه میگردد پس از اضافه نمودن حدود 5 لیتر آب بر روي سطوح اعمال می گردد.  اجراي این محصـول در دماي زیر 5 درجه سانتیگراد توصیه نمی گردد و زمان عمل  آوري این ملات حداقل 3 روز می باشد.ملات M2


ملات ضـد حریق M2 شـرکت HBT ،ملاتی بر پایه سـیمان و پرلیت می باشـد که  بر اسـاس اســتاندارد 1-EN998-DIN در دســته ملات هاي کلاس II CS قرار  می گیرد.این ملات بر اسـاس اســتاندارد 4-4102 DIN در ســازه هاي فلزي از  30 تا 180 دقیقه در بـرابـر حـریق مقاومت ایجاد مـی نماید. کاربـرد این ملات در انواع ســــــازه هاي بتنی و همچنین کابلها و داکت ها نیز داراي تأییدیه و گواهی  دسته بندي معتبر می باشد. این محصــــول که در بســــته بندي 20 کیلوگرمی  عرضه میگردد با اضـافه نمودن حدود 6/5 لیتر آب، بر روي سـطوح پس از پاشـش 1 ملات M1 توسط ماشین و یا دست با ضخامت حداقل 10 میلیمتر اعمال می گردد.  اجراي این محصول در دماي زیر 5 درجه سانتیگراد توصیه نمی گردد.
ملاتM3ملات ضـد حریق  M3 شرکت HBT ،ملاتی بر پایه سیمان می باشـد که بر اسـاس اسـتاندارد  و CS IV کلاس هاي ملات دسـته در DIN-EN998-2 و DIN-EN998-1 M10 قرار می گیرد. این ملات به عنوان محافظ در برابر حریق بر روي سـقف و دیوار با مصـالح بنایی، قالب هاي چوبی، فریم درب ها و باز شو ها و همچنین پوشش نهایی سطوح،  مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول که در بسـته هاي 25 کیلوگرمی عرضه میگردد پس  از اضافه نمودن حدود 6/5 لیتر آب متناسب با محل اجرا با دست و یا ماشین اعمال میگردد.  در صورت استفاده از این محصـول بعنوان سطح نهایی و بروز ترك ناشی از تبخیر آب ملات،  اعمال پوشش Plan ISI HBT توصیه می گردد.