ملاتM3ملات ضـد حریق M3 شرکت HBT ،ملاتی بر پایه سیمان می باشـد که بر اسـاس اسـتاندارد و CS IV کلاس هاي ملات دسـته در DIN-EN998-2 و DIN-EN998-1 M10 قرار می گیرد. این ملات به عنوان محافظ در برابر حریق بر روي سـقف و دیوار با مصـالح بنایی، قالب هاي چوبی، فریم درب ها و باز شو ها و همچنین پوشش نهایی سطوح، مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول که در بسـته هاي 25 کیلوگرمی عرضه میگردد پس از اضافه نمودن حدود 6/5 لیتر آب متناسب با محل اجرا با دست و یا ماشین اعمال میگردد. در صورت استفاده از این محصـول بعنوان سطح نهایی و بروز ترك ناشی از تبخیر آب ملات، اعمال پوشش Plan ISI HBT توصیه می گردد.