ملات M2


ملات ضـد حریق M2 شـرکت HBT ،ملاتی بر پایه سـیمان و پرلیت می باشـد که  بر اسـاس اســتاندارد 1-EN998-DIN در دســته ملات هاي کلاس II CS قرار  می گیرد. این ملات بر اسـاس اســتاندارد 4-4102 DIN در ســازه هاي فلزي از  30 تا 180 دقیقه در بـرابـر حـریق مقاومت ایجاد مـی نماید. کاربـرد این ملات در انواع ســــــازه هاي بتنی و همچنین کابلها و داکت ها نیز داراي تأییدیه و گواهی  دسته بندي معتبر می باشد. این محصــــول که در بســــته بندي 20 کیلوگرمی  عرضه میگردد با اضـافه نمودن حدود 6/5 لیتر آب، بر روي سـطوح پس از پاشـش 1 ملات M1 توسط ماشین و یا دست با ضخامت حداقل 10 میلیمتر اعمال می گردد.  اجراي این محصول در دماي زیر 5 درجه سانتیگراد توصیه نمی گردد.