ملات M1


دوغاب ضد حریق M1 شـرکت HBT ،ملاتی بر پایه سـیمان می باشـد که بر اسـاس  اســتاندارد 1-EN998-DIN در دســـته ملات هاي کلاس IV CS قرار می گیرد. 2 این ملات به منظور ایجاد اســــــتحکام در زیر لایه قبل از اجراي ملات هاي M2 و M3 بر روي سطح پاشیده می شود. این محصـول که در بســته بندي 25 کیلوگرمی  عرضه میگردد پس از اضافه نمودن حدود 5 لیتر آب بر روي سطوح اعمال می گردد.  اجراي این محصـول در دماي زیر 5 درجه سانتیگراد توصیه نمی گردد و زمان عمل  آوري این ملات حداقل 3 روز می باشد.