معرفی :

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾﺎن ﭘﻮﺷـﺶ ﻓﺮاﻧﮕﺮ (ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺷـﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.HBT ﺣﺮﯾﻖ ﭘﺎﺷﺸﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ  اﯾﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ، داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺸـــﻮر آﻟﻤﺎن و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮا، ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

 

معرفی شرکت HBT آلمان :

شرکت HBT ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳـــﺎل 2003 در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﺮﯾﻖ در ﮐﺸـﻮر آﻟﻤﺎن و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺗﺠﺎرب و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﺮﯾﻖ ﮐﺸــﻮر آﻟﻤﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺧﻮد در 5 ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺮاﻧﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در اﯾﺮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.